KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Federacja Kibiców Niepełnosprawnych FKN, adres: ul. Szewska 66/67A, 50-139 Wrocław.

Inspektor Ochrony Danych

Inspektor Ochrony Danych nie został powołany. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Federacji Kibiców Niepełnosprawnych FKN, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się za pomocą adresu biuro@federacjakn.pl.

Cele przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

 • Pierwszym z przypadków i celem jest sprzedaż biletów i dystrybucja na mecze. Dane osobowe przetwarzane w tym celu to imię i nazwisko oraz numer PESEL. Konieczność pozyskiwania przez KKN oraz organizatora meczu (Klub) tych danych wynika z ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. Dodatkowo Klub zobowiązany jest przetwarzać te dane celem identyfikacji uczestników meczów. Ponadto powyższe dane przetwarzane są przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna z siedziba? w Warszawie w przypadku meczów piłkarskich.
 • Wysyłanie informacji w ramach newslettera. Przesyłane są w nich ogłoszenia związane z wydarzeniami sportowymi i kulturowymi oraz wieści ze środowiska osób z niepełnosprawnościami (ogłoszenia, nowości, ważne informacje). W każdej chwili można zrezygnować z otrzymywania tych wiadomości wysyłając krótki mail na adres: biuro@federacjakn.pl.

Informacje o odbiorcach danych

W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 3 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

 • WKS Śląsk Wrocław
 • PZPN
 • Inni organizatorzy rozgrywek sportowych

Okres przechowywania dane osobowe

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Przysługujące prawa

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

 • prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 • prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);
 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych;
 • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

POLITYKA COOKIES

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu Federacja Kibiców Niepełnosprawnych FKN z siedzibą pod adresem 50-139 Wrocław, ulica Szewska 66/67A.

Scroll to Top
Skip to content