Cel i zadania

Zasadniczym celem proponowanego zadania jest wzrost poziomu wiedzy i świadomości tysięcy mieszkańców i mieszkanek Wrocławia w zakresie rzeczywistych potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz udogodnień (działań zwiększających dostępność) dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności wprowadzanych w przestrzeni publicznej w okresie maj – grudzień 2021r. Szczególny nacisk zostanie położony na zrozumienie przez pozostałych mieszkańców dla działań zwiększających dostępności komunikacji publicznej we Wrocławiu.

Okres realizacji zadania (8 mies.) to zbyt krótki czas na dokonanie się trwałej zmiany w zakresie świadomości i postaw, ale to wystarczający czas na dostarczenie rzetelnej wiedzy nt. potrzeb osób z niepełnosprawnościami korzystających z infrastruktury komunikacyjnej naszego miasta. Dlatego pomiar realizacji wskaźników tego zadania będzie się odbywał na bieżąco, od momentu opublikowania produktów kampanii (filmów, wystawy, plakatów i citylightów) za pomocą ankiety elektronicznej i/lub drukowanej (dostosowanej dla osób ze szczególnymi potrzebami zgodnie z wymaganiami ustawowymi).

Cele szczegółowe działania to:

  • wzrost poziomu akceptacji i zrozumienia pasażerów wobec udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami, zastosowanych w pojazdach miejskiej komunikacji publicznej;
  • wzrost wiedzy nt zasad savoir vivre wobec osób z niepełnosprawnością wśród pełnosprawnych mieszkańców Wrocławia.

Działania proponowane w niniejszym projekcie przełożą się na wsparcie osób z niepełnosprawnościami w ich niezależnym funkcjonowaniu w sferze publicznej, w tym w podejmowaniu aktywności społecznej w środowisku lokalnym oraz aktywności zawodowej. Wzrost wiedzy i świadomości pozostałej części mieszkańców oznacza jednocześnie poprawę jakości życia wśród niepełnosprawnych mieszkańców i mieszkanek Wrocławia.

Miejsce realizacji zadania

Miejscem realizacji zadania jest miasto Wrocław.

  • Szczegółowymi miejscami fizycznych elementów kampanii społecznej (filmy, plakaty, wywiady, wystawy, itd.) będą pojazdy komunikacji miejskiej we Wrocławiu, tereny związane z komunikacją miejską np. przystanki, przestrzeń miejska (centralne punkty miasta) oraz placówki edukacyjne i inne.
  • Miejscem publikacji produktów kampanii społecznej będzie również internet, w tym media społecznościowe i inne.
  • Wystawa z kadrami z filmów, jakie powstaną w trakcie kampanii promocyjnej, zostanie zorganizowana w centrum miasta, w ciągu ulicy Świdnickie lub innym reprezentatywnym miejscu
  • W razie zainteresowania wykorzystaniem filmów przez wrocławskie szkoły – 4 warsztaty z uczniami odbędą się w szkołach lub on line (jeśli sytuacja epidemiczna nadal będzie trudna).

Grupa docelowa

Grupą docelową są mieszkańcy Wrocławia oraz osoby przebywające w naszym mieście ze szczególnym uwzględnieniem osób, które we Wrocławiu poruszają w przestrzeni publicznej, a w szczególności komunikacją miejską, korzystają z miejsc kultury i innych instytucji publicznych itp. Kampania ma na celu przekazać wiedzę, uwrażliwić na potrzeby innych osób. Podstawowe zasady savoir-vivre wobec osób z niepełnosprawnościami będzie mógł nabyć każdy, do kogo dotrze zdywersyfikowany przekaz. Prosty i logiczny przekaz dotrze zarówno do dzieci, jak i dorosłych. Chcemy, by każdy potencjalny odbiorca posiadł lub poszerzył wiedzę i świadomość tematu, którego dotyczy kampania społeczna.

Pośrednimi odbiorcami działania będą same osoby z niepełnosprawnościami, które próbują być aktywne społecznie i zawodowo, a które z powodu niepełnosprawności napotykają na bariery i trudności i w przestrzeni publicznej spowodowane brakiem wiedzy innych użytkowników tej przestrzeni z zakresu rzeczywistych potrzebo i możliwości osób niewidomych, Głuchych, z niepełnosprawnością ruchową, czy intelektualną.

Problem

Problem, z którym się mierzymy jest powszechnie znany. Został on jednak podniesiony w sposób szczególny i jednoznaczny podczas wielu spotkań Grupy branżowej ds. osób z niepełnosprawnościami i dostępności przestrzeni publicznej oraz usług. Grupę branżową tworzy ją ponad 30 organizacji pozarządowych i grono ekspertów w obszarze szeroko rozumianej niepełnosprawności i dostępności. W jej skład wchodzą również przedstawiciele MOPS Wrocław i Biura „Wrocław bez barier”. W tym gronie dyskutujemy o problemach Mieszkańców i Mieszkanek mających szczególne potrzeby w przemieszczaniu po mieście, komunikowaniu się, załatwianiu różnych spraw, edukacji, pracy zawodowej, czy w uczestniczeniu w wydarzeniach kulturalnych, sportowych i innych. Konsultujemy strategie, plany, programy polityk miejskich pod kątem ich dostępności dla osób z niepełnosprawnością, seniorów, rodzin z małymi dziećmi, czy opiekunów osób niesamodzielnych, itd.

Problem bardzo ograniczonej akceptacji dla potrzeb wynikających z różnych rodzajów niepełnosprawności ze szczególną mocą został zaakcentowany w trakcie spotkania wrocławskiej grupy branżowej ds osób z niepełnosprawnością i dostępności przestrzeni publicznej, jakie miało miejsce 06.11.2020r. Spotkanie było poświęcone w szczególności transportowi publicznemu, infrastrukturze związanej z tym transportem oraz szczególnymi potrzebami osób z niepełnosprawnością, które korzystają z transportu publicznego. Uczestnicy i Uczestniczki spotkania zwrócili uwagę na brak zrozumienia współpasażerów i kierowców dla np. konieczności stosowania komunikatów głosowych w pojazdach transportu miejskiego, złożenia lub rozłożenia rampy, wyznaczania na przystankach podwójnych miejsc dla wsiadających osób ze szczególnymi potrzebami, czy komunikatów dźwiękowych przy przejściach dla pieszych. W trakcie tej dyskusji podjęliśmy decyzję o konieczności przeprowadzenia kampanii społecznej mówiącej o rzeczywistych potrzebach osób z niepełnosprawnością, które chcą być aktywne w przestrzeni publicznej. Jest to więc głos szerokiej grupy osób, którzy na co dzień znają temat i borykają się z konkretnymi problemami. Główny z nich to: relatywnie niski poziom świadomości społecznej w zakresie zrozumienia potrzeb osób z niepełnosprawnością oraz współdziałania w rozwiązywaniu ich problemów, ze szczególnym uwzględnieniem zachowań w komunikacji miejskiej. Społeczeństwo nie jest w zadowalający sposób oswojone i uwrażliwione na rzeczywiste potrzeby osób z niepełnosprawnościami w przestrzeni publicznej. Mieszkańcy, użytkownicy komunikacji miejskiej i przestrzeni publicznej nie zwracają szczególnej uwagi na wprowadzane rozwiązania dostępnościowe i ich znaczenie dla osób z trudnościami z przemieszczaniem się i komunikowaniem. Wręcz ich nie rozumieją, a nierzadko również kwestionują te rozwiązania i je sabotują. Co więcej, oburzają się na nie na publicznych portalach społecznościowych, czego doskonałym przykładem była zmiana organizacji przystanków podwójnych. 239 komentarzy i lawina nienawiści pod postem z 28 czerwca 2019 na portalu Facebook (strona MPK Wrocław) to obraz kłótni, braku zrozumienia i empatii dla wdrażanych często prostych rozwiązań, które (jak przykład powyżej) wielu osobom ułatwiło „łapanie” pożądanego tramwaju w miejscu, gdzie jest duże natężenie ruchu pieszych i kongestii. Ta internetowa burza to potwierdzenie i papierek lakmusowy problemu, o którym mówią też same osoby ze szczególnymi potrzebami. Często współtowarzysze podróży komunikacją miejską nie rozumieją prozaicznych (tak wydaje się osobom będącym w temacie lub świadomym) rzeczy np.:

  • głośnej i wyraźnej komunikacji dźwiękowej w pojazdach komunikacji publicznej wewnątrz i na zewnątrz pojazdu (jest to dla nich za głośne)
  • nieco wydłużonego czasu wsiadania do pojazdu np. przy pomocy rampy lub w miejscach przystanku podwójnego (jest to dla współpasażerów zbyt długo trwające)
  • konieczności ustąpienia miejsca osobie, której niewidoczna niepełnosprawność znacznie utrudnia lub uniemożliwia długie stanie (muszą wstać) itd.
Scroll to Top
Skip to content